Zprávy z mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jsem informovali na intranetu, Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytne FN HK dotaci z Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.

Benefit ve formě nepeněžního plnění může být poskytnut všem zdravotnickým pracovníkům uvedeným v zákoně č. 95/2004 Sb a 96/2004 Sb., kteří  ke dni čerpání nefinančního benefitu vykonávají práci v pracovním poměru ve FN HK v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 trval těmto zaměstnancům pracovní poměr ve FN HK alespoň 60 kalendářních dnů. Úvazky není možné sloučit s LF UK ani s jiným zaměstnavatelem. Dotace se dle kritérií ministerstva netýká THP zaměstnanců. Pokud si zaměstnanec není jistý, do které kategorie pracovníku patří, může se obrátit s dotazem na oddělení péče o zaměstnance, případně na personální oddělení.

Zdravotničtí pracovníci mohou do konce tohoto roku čerpat služby pro obnovu psychických a fyzických sil (léčebné a lázeňské pobyty, rehabilitační a rekondiční služby, masáže, služby psychologa, apod.) od zdravotnických zařízení evidovaných v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (https://nrpzs.uzis.cz/) v maximální výši 8 000 Kč.

FN HK čeká na termín / pokyn z ministerstva, od kterého data lze služby čerpat. Odhadujeme, že tomu bude nejpozději od poloviny srpna. Před schváleným termínem nelze službu čerpat ani fakturovat!

Zaměstnanci si již nyní mohou dohodnout / rezervovat službu u vybraného poskytovatele. Následně budou dodávat faktury s povinnými náležitostmi na oddělení péče o zaměstnance. Doručení je možné osobně, vnitřní poštou i elektronicky na adresu benefity@fnhk.cz. Oddělení péče o zaměstnance zkontroluje oprávněnost čerpání a zajistí úhradu. Teprve poté může zaměstnanec službu čerpat. Faktury s povinnými náležitostmi budou přijímány k proplacení nejpozději do 17. 12. 2021, přičemž služba musí být vyčerpána do 31. 12. 2021.

Vše potřebné najdou zaměstnanci na intranetu na adrese Služby – FKSP a benefity – 8000 pro zdravotníky.

V případě dotazů kontaktujte oddělení péče o zaměstnance, kl. 2126, 2155, 2157, 2158.

Velmi prosíme o vaši součinnost a předání informací vašim kolegům na pracovišti i těm, kteří právě čerpají dovolenou.

Postup pro čerpání benefitu 8 000 Kč určeného zdravotníkům
 Zaměstnanec splňující podmínky přiznání benefitu si vybere službu od zdravotnického zařízení evidovaného v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.
 Dohodne s ním cenu a termín čerpání služby.
 Služba musí být poskytnuta do 31. 12. 2021.
 Zdravotnické zařízení vystaví zaměstnanci fakturu s povinnými náležitostmi.
 Zaměstnanec doručí fakturu ke kontrole a úhradě na oddělení péče o zaměstnance.
 Oddělení zkontroluje oprávněnost čerpání, zpracuje potřebnou administrativu a zajistí úhradu faktury ke dni její splatnosti.
 Teprve poté může zaměstnanec službu čerpat.
 Faktury budou přijímány v období od schválení dotace do 17. 12. 2021. Po tomto termínu nebudou faktury uhrazeny.
 Zaměstnanec může odevzdat k proplacení maximálně dvě faktury na dvě různé služby v součtu za 8 000 Kč.
 Faktury v hodnotě přes 8 000 Kč budou zamítnuty k úhradě.
UPOZORNĚNÍ:
 Nefinanční benefit je určen pro pořízení služeb zdravotního, léčebného charakteru od zdravotnických zařízení.
 Tyto zdravotní služby by měly mít za cíl snížit negativní dopady psychické a fyzické zátěže zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19.
 Jedná se o služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, za účelem obnovy tělesných a duševních sil, včetně léčebně rehabilitační péče a klinické psychologie.

Povinné náležitosti faktury pro čerpání benefitu 8 000 Kč pro zdravotnické pracovníky z mimořádného dotačního programu MZ ČR
Zaměstnanec dohodne u vybraného poskytovatele službu a vyžádá si od něho fakturu, kterou předá na oddělení péče o zaměstnance. To zkontroluje oprávněnost čerpání a zajistí úhradu. Teprve poté může zaměstnanec službu čerpat.
Faktury s povinnými náležitostmi budou přijímány k proplacení až po schválení dotace Ministerstvem zdravotnictví, a to do 17. 12. 2021, přičemž služba musí být vyčerpána do 31. 12. 2021.
Odběratel služby
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
IČO 00179906
DIČ CZ00179906
Příjemce služby:
Celé jméno a příjmení zaměstnance
Osobní identifikační číslo
Dodavatel služby:
Název dodavatele a přesná kompletní adresa
Kontaktní údaje – telefon a e-mail
IČO
DIČ
pokud dodavatel není plátce DPH, uvede „nejsem plátce DPH“
Služba:
Obsah poskytnuté služby
Termín čerpání služby (musí být v roce 2021)
Cena (nesmí přesáhnout 8 000,- Kč)

Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19
Příspěvek 8 000 Kč zdravotníkům od zřizovatele – pravidla dotačního řízení

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytne FN HK dotaci z mimořádného dotačního programu, který umožní zdravotnickým pracovníkům čerpat nefinanční dotaci ve výši max. 8 000 Kč. Dotaci může využít zaměstnanec, splňující všechna níže uvedená kritéria:
 jedná se o zdravotnické pracovníky uvedené v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta a zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
 Lékař, zubní lékař – zákon č. 95/2004 Sb.
 Farmaceut – zákon č. 95/2004 Sb.
 Všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentka – § 5 až § 6 zákona č. 96/2004 Sb.
 Ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu – § 7 až 28 zákona č. 96/2004 Sb.
 Ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem nebo přímým vedením – § 29 až § 42 zákona č. 96/2004 Sb.
 Jiní odborní pracovníci (JOP) – § 43 zákona č. 96/2004 Sb.
 ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru ve FN HK
 ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru včetně pracovních poměrů na kratší týdenní pracovní dobu, a to v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
 v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 trval danému zaměstnanci pracovní poměr ve FN HK po dobu alespoň 60 kalendářních dnů
 Úvazky nelze sloučit s LF UK ani s jinými zaměstnavateli.
 Zaměstnanec musí ke dni čerpání benefitu splňovat podmínky specifikované ve výzvě.
 V případě změny ke dni čerpání (např. změna úvazku) a nesplnění podmínek, musí FN HK čerpání zaměstnanci zamítnout.
 Benefit musí být uhrazen a vyčerpán, tj. služba poskytnuta do 31. 12. 2021
 Maximální výše na jednoho zaměstnance je 8 000 Kč, tj. nelze požádat o víc, ale lze čerpat méně.
 Zaměstnanec může benefit 8 000 Kč čerpat po částech, maximálně dvěma různými službami (dvěma fakturami), ale nesmí cílovou částku přesáhnout.
 Není dovolena finanční účast zaměstnance ani využití přídělu z osobního konta FKSP.
 Převod finančních prostředků do dalšího roku není možný. Schválené prostředky lze utratit pouze v daném roce.
 Službu lze poskytnout až po proplacení faktury s potřebnými povinnými náležitostmi.
 Službu mohou zaměstnanci čerpat pouze u poskytovatelů zdravotních služeb registrovaných v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/
 Faktura musí být vystavena přímo poskytovatelem služby.
 Lze proplatit služby zdravotního a léčebného charakteru podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (např. léčebné pobyty, ale také masáže, rehabilitace, rekondiční cvičení, služby psychologa apod.), které mají za cíl snížit negativní dopady psychické a fyzické zátěže zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *